Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van

Werck in Uitvoering B.V. 

Kennemerplein 6

2011 MJ  Haarlem

 

Download hier een kopie

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Werck in Uitvoering B.V. uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

1.2 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de eigen voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook wordt door Werck in Uitvoering B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar haar voorwaarden bindt Werck in Uitvoering B.V. dan ook niet, tenzij het tegendeel bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd. Een door de opdrachtgever gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.

 

1.3 De opdrachtgever met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met Werck in Uitvoering B.V. gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

 

Artikel 2 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

2.1 Werck in Uitvoering B.V: Handelend onder de naam Werck24.

2.2 De opdrachtgever/afnemer: de opdrachtgever.

2.3 De consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die opdracht geeft voor het uit te voeren werk.

2.4 Het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst.

 

Artikel 3 – Offertes en/of aanbiedingen en overeenkomsten

 

3.1 Alle offertes en/of aanbiedingen van Werck24 zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van maximaal vier weken te rekenen vanaf de datum van de offerte, of in het geval van aanbiedingen zolang de aanbieding van kracht is.

3.2 De in de offerte en/of aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3.3 De in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, website e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen getekende overeenkomst of een door de opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de door hem verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructies of onderdelen blijven voorbehouden.

3.4 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Werck24, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Werck24.

3.5 Elke aanbieding is, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij Werck24 geldende werkuren.

 

Artikel 4 – Prijs

 

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Indien Werck24 met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, hebben prijswijzigingen ter zake van prijsbepalende factoren geen invloed op de overeengekomen prijs, indien deze prijswijzigingen zich voordoen binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst tussen Werck24 en de opdrachtgever.

4.3 Werck24 mag wijzigingen in de arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of materialen, die de fabrikant aan haar in rekening brengt voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie besteedt respectievelijk gebruikt worden en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, aan de opdrachtgever doorberekenen. Indien de prijsverhoging echter meer dan 20% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.4 Eventuele installatie- en montagekosten, verpakking en andere in verband met de levering (af-magazijn) te maken kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Tenzij anders vermeld.

 

Artikel 5 – Levering

 

5.1 Onder levering wordt verstaan: de feitelijke terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever of personen, die in de risicosfeer van de opdrachtgever liggen.

5.2 Alle door Werck24 gedane opgaven van leveringstermijnen in de offertes en/of aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn naar beste weten vastgesteld op basis van gegevens, die bij het aangaan van de overeenkomst bij Werck24 bekend waren en zullen steeds zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend.

5.3 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtgever Werck24 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Bij overschrijding van enige termijn zullen de opdrachtgever en Werck24 zo spoedig met elkaar in overleg treden.

5.4 Tenzij in onze aanbiedingen anders vermeld geldt: Bij leveranties van online bestellingen ter waarde van meer dan € 1500,00 door Werck24 aan de opdrachtgever geldt “levering franco”. Werck24 heeft aan zijn leveringsvoorwaarden voldaan, indien zij de producten in Nederland, “franco thuis” (hal begane grond) en buiten Nederland, “franco Nederlandse grens” heeft geleverd, onverminderd de nakoming van eventuele andere overeengekomen verplichtingen.

5.5 De bepaling van de wijze van transport, alsmede het aanwijzen van de transporteur geschiedt uitsluitend door Werck24, mede in verband met het feit dat de aard van de door Werck24 geleverde goederen zorgvuldig transport noodzakelijk maakt.

Indien een levering in verschillende fases gewenst is, worden de extra kosten voor deellevering(en) en opslag per fase gefactureerd.

5.6 De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

 1. de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;
 2. de dag van ontvangst door de opdrachtgever van de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.
 3. de dag van de vervulling van de voor aanvang van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 4. de dag van ontvangst door Werck24 van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

5.7 Bij overschrijding van de vermoedelijke danwel vast overeengekomen levertijd is Werck24 in geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe dan ook genaamd. Bij een overeenkomst met een consument is Werck24 ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden, die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij Werck24 mede gezien het feit van aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

5.8 De opdrachtgever is verplicht tot afname van de gekochte producten op de overeengekomen plaats. Bij gebreke daarvan is Werck24 gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de opdrachtgever van Werck24 te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen, een en ander onverminderd de aan Werck24 verder toekomende rechten.

5.9 Werck24 is in geen geval tot enige nalevering verplicht.

 

Artikel 6 - Montage

 

6.1 Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van Werck24 geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden geheel - of ten dele - moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan zal hiervoor aan de opdrachtgever een toeslag in rekening worden gebracht. Deze toeslag zal op voorhand met opdrachtgever worden besproken.

6.2 Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de opdrachtgever gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de opdrachtgever voor akkoord getekend en aan Werck24 geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de producten worden gemonteerd, is voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

6.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever voor eigen rekening en risico:

 1. dat de werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van Werck24 behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors- en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig zijn verricht;

 

 1. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten, waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
 2. dat de aangevoerde producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden door derden mogen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet verhinderen;
 3. dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend voor Werck24 toegankelijke ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen.

 

Artikel 7- Proefopstellingen

 

7.1 Indien zulks door de opdrachtgever wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst op onderstaande voorwaarden.

7.2 Onder proefopstelling wordt verstaan het op zicht plaatsen van producten in standaarduitvoering met een bruto cataloguswaarde van niet meer dan € 5.000,00, exclusief omzetbelasting, alsmede relevante accessoires, in een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen ruimte met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de opdrachtgever belangstelling bestaat, te visualiseren.

7.3 Als tegemoetkoming in de kosten van de proefopstelling zal Werck24 , onmiddellijk nadat deze is geplaatst, tweederde van de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten, vermeerderd met omzetbelasting, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Transportkosten, vice versa, in Nederland, alsmede eventuele montagekosten, zullen pas afzonderlijk in rekening worden gebracht, indien de opdrachtgever heeft aangegeven de producten te willen behouden.

7.4 De opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten.

 

Artikel 8 – Betaling, opschorting, rente en incassokosten

 

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden:

- 30% bij opdracht; - 60% bij het voor verzending gereed zijn van de producten; - 10% zodra er geleverd is conform artikel 5 lid 4;

8.2 Betaling van het restant dient op de door Werck24 redelijkerwijs aan te geven wijze binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. De betalingstermijn is een fatale termijn. Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever over het openstaande bedrag wettelijk (handelsrente) verschuldigd.

8.3 Gedane betalingen geschieden strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Werck24 dat de betaling op een latere factuur betrekking heeft.

8.4 Ook al is voor een totale levering één bedrag als prijs overeengekomen dan heeft Werck24 niettemin het recht voor elke zending afzonderlijk een factuur te zenden en voldoening daarvan binnen veertien dagen na datum te verlangen.

8.5 Indien en voor zover er volgens de opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.

 

De volledige prijs is steeds geheel en onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

 1. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance van betaling heeft gevraagd, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelenstelling aanhangig is gemaakt;
 2. Enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever;
 3. Bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot metterwoon verlaten van Nederland blijkt.

8.6 Indien de opdrachtgever nalatig blijft enige (deel) factuur te voldoen, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten, gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-, verschuldigd.

8.7 De door Werck24 redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen evenals de in rechte vastgestelde (proces) kosten zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

8.9 Werck24 is gerechtigd het netto factuurbedrag, exclusief omzetbelasting met een afzonderlijk op de factuur vermelde Boeterente van 2% te verhogen. Bij het betalen vóór of op de vervaldag mag de afnemer het desbetreffende bedrag in mindering brengen op de factuur.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud, verlening/overdracht van rechten

 

9.1 Zolang de opdrachtgever niet al het Werck24 aan de opdrachtgever, uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigd is met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Werck24 heeft voldaan blijven de aan opdrachtgever geleverde goederen, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt eigendom van Werck24 .

9.2 De door Werck24 geleverde goederen, die krachtens artikel 9.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever verplicht voor zorgvuldige behandeling van deze goederen zorg te dragen en is hij niet bevoegd de goederen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

9.3 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden is opdrachtgever verplicht Werck24 zo snel als redelijkerwijs van hem verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

9.4 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niets zal doen, is Werck24 gerechtigd de afgeleverde goederen, waarop het in artikel 9.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden, die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever zal aan Werck24 alle medewerking verlenen, teneinde Werck24 in de gelegenheid te stellen het in artikel 9.1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken met inbegrip van de daartoe eventuele benodigde demontages, zulks op straffe van een boete van 10% van het verschuldigde bedrag per dag. Werck24 zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde goederen.

9.5 De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Werck24 :

 1. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade en tegen diefstal de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven;
 2. Alle aanspraken van de opdrachtgever met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Werck24 op de manier die wordt beschreven in artikel 3:329 BW;
 3. De vorderingen, die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud door Werck24 geleverde zaken te verpanden aan Werck24 op die manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:329BW.

 

Artikel 10 – Risico

 

10.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken, die voorwerp zijn van de overeenkomst gaat op opdrachtgever over op het moment, waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van door de opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gebracht.

 

Artikel 11- Reclamering en garantie

 

11.1 De opdrachtgever dient het geleverde bij aflevering –of zo spoedig mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt te weten:

 1. of de juiste zaken zijn geleverd;
 2. of de geleverde zaken wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het hetgeen is overeengekomen;
 3. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen; – indien deze ontbreken- aan de eisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

11.2 Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk veertien dagen na de feitelijke overdracht, aan de opdrachtgever in een schriftelijke gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan Werck24 te geschieden. Reclamering ter zake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het verstrijken van de in de artikelen 11.3 en 11.4 bedoelde garantietermijn, in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan Werck24 te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Werck24 ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen één jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

11.3 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Werck24 in voor zowel de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van twaalf maanden na de levering volgens artikel 5 lid 4 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

11.4 Artikelen 11.2 en 11.3 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken, die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door Werck24 . Indien montage/installatie van het product door Werck24 plaatsvindt, gaan de in de artikelen 11.2 en 11.3 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door Werck24 is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien twaalf maanden na levering volgens artikel 5 lid 4 zijn verstreken.

11.5 Indien de garantie van toepassing is en de zaken gebreken vertonen, is Werck24 verplicht binnen veertien dagen, nadat de opdrachtgever haar het gebrek heeft gemeld, het gebrek te herstellen danwel indien herstel op bezwaren stuit, de zaak te vervangen.

11.6 De opdrachtgever kan ter vervanging van de zaak of ontbinding van de overeenkomst vorderen indien:

 1. Werck24 tot twee maal toe een poging heeft gedaan het gebrek zelf te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn gebleken en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen; of,
 2. Indien de opdrachtgever aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond, dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken of ontbinding rechtvaardigen.

11.7 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 1. de niet-inachtneming door opdrachtgever van bediening eisen/of onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;.
 2. normale slijtage;
 3. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
 4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 5. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 6. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan Werck24 ter bewerking zijn verstrekt;
 7. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
 8. door Werck24 van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Werck24 heeft verstrekt.

11.8 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Werck24 gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Werck24 met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Werck24 tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

 11.9 Indien Werck24 om te voldoen aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 

12.1 De aansprakelijkheid van Werck24 is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

12.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van Werck24 , de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 12.1 is alle aansprakelijkheid van Werck24 , zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden. In dat geval is de aansprakelijkheid van Werck24 beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Werck24 beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW)

12.3 Werck24 is derhalve ook niet aansprakelijk voor: - schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

12.4 Indien Werck24 , zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

12.5 Ingeval de opdrachtgever geen consument of een daarmee gelijk te stellen opdrachtgever is, is hij gehouden Werck24 te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Werck24 in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

12.6 Werck24 is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen worden van een schriftelijke adviesovereenkomst.

 

Artikel 13 – Overmacht

 

13.1 Bij intreden van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort.

13.2 Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Werck24 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtelijk het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14 - Opschorting, ontbinding

 

14.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Werck24 gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens Werck24 te voldoen, is Werck24 gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

14.2 Mocht één van partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de opdrachtgever het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (aan hem de keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet- nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

 

Artikel 15 - Intellectuele eigendom

15.1 Werck24 neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan Werck24 verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal Werck24, onverminderd de in artikel 12 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorgdragen dat de opdrachtgever het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken. Het in dit artikel bepaalde geldt slechts indien de opdrachtgever Werck in Uitvoering B.V. tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

15.2 De door Werck24 uitgebrachte aanbiedingen, alsmede door hem verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboeken, afbeeldingen en omschrijvingen blijven eigendom van Werck24 en dienen indien geen overeenkomst met Werck24 tot stand komt, onverwijld aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Werck24 noch geheel of ten dele worden gekopieerd noch aan derden ter inzage worden gegeven.

15.3 Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor een opdracht worden vervaardigd, blijven eveneens eigendom van Werck24 , ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wanneer gedurende twee jaar op een bepaald artikel door Werck24 geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaard, heeft hij het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de betrokken opdrachtgever hiervan bericht te zenden.

 

Artikel 16 – Geschillen

 

16.1 Alle geschillen in aangelegenheden, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de gewone rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Werck24 worden voorgelegd.

 

Artikel 17 - Toepasselijk recht

 

17.1 Voor alle aangelegenheden, waarin deze voorwaarden van toepassing zijn, geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

 

 

 

 

Artikel 18 – Gegevensbescherming

 

18.1 Werck24 gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uitwisseling van persoonsgegevens tussen organisaties gebeurt alleen voor zover dit voor de door opdrachtgever verstrekte opdracht noodzakelijk is.

 

Artikel 19 – Slotbepaling

 

19.1 Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen, waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.